พันธกิจ

-


1. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และพัฒนาภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง และมั่นคงให้แก่เกษตรกร และองค์การเกษตรกร ให้พึ่งพาตนได้โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยจากสารพิษ ควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างช่องทางการตลาดและรองรับ การเปิดเสรีทางการค้า

5. สร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรม โดยเชื่อมโยงกับภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ได้รับ ความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา