ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2560
               นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ สำนักงาน         สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/๒๕60 ในวันจันทร์ที่      10 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ อำเภอสวรรคโลก ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

                   - พิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   - พิจารณาการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

                   - พิจารณาข้อเสนอในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาฯ

                   - การเข้าร่วมให้การสนับสนุน การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017

                   - พิจารณามอบหมายหน้าที่คณะทำงานฯ ในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเกษตรกรฯ

                   - พิจารณาการร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างฝายให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ฯ

                   - พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงาน และโอนงบประมาณฯ เพื่อดำเนินโครงการสัมมนาผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ปี 2560ฯ

                   - พิจารณาการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร เนื่องจากส่งเรื่องไปยังกองทุนฟื้นฟูฯ แล้วยังไม่คืบหน้าฯ 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2560