ข่าวกิจกรรม

สภาเกษตรกรฯสุโขทัยร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2559/2560
         สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย โดย นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือนร้อน ในเรื่องราคาข้าวตกต่ำของเกษตรกร โดยมอบหมายให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ออกแบบสำรวจปริมาณข้าว พร้อมจำหน่ายของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นข้อมูลในการประสาน และหาช่องทางทางการตลาด ตลอดจน บรูณาการทุกภาคส่วน อาทิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยฯลฯ  และภาคเอกชน สภาอุตสหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สมาคมการท่องเที่ยวฯลฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเก็บเกี่ยวฯ ส่งเสริมให้มีการแปรรูป รณรงค์ให้คนสุโขทัยกินข้าวสุโขทัย และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เกษตรกร มีช่องทางการจำหน่ายข้าวมากขึ้น โดยมีการประสานเทศบาลเมืองสุโขทัย เปิดร้านจำหน่ายข้าวสารเกษตรกร ทุกวันเสาร์ในตลาดถนนคนเดินจังหวัดสุโขทัย ตั้งร้านจำหน่ายข้าวบริเวณด้านหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และบริเวณสำนักงานชลประทานจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง เกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร สามารถจำหน่ายข้าวได้ ปริมาณ 20,000 กิโลกรัม ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2560