ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป้าหมายทำการปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ล้านต้น ในระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2568 โดยมอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัด ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ดำเนินการและรายงานให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทราบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน เป้าหมายปลูกต้นไม้ 500 ต้น 


เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2561