ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานฯ สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 3
               นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ภายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการจัดประชุมในไตรมาสที่ 3 คณะทำงานฯในด้านต่างขออนุมัติจากประธานสภาฯ จัดการประชุมขึ้น และพิจารณาแผนของคณะทำงานในด้านต่างๆ นำมาสู่การปฏิบัติหรือเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ผู้ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่ โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

               วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประชุม คณะทำงานด้านหนี้สินเกษตรกร สิทธิสวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 

               วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม  ๒๕61 ประชุม คณะทำงานด้านที่ดินทำกิน 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีถุนายน 2561