ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2561
          

                    นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 3/๒๕61 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ พิจารณาเรื่อง

                   - พิจารณาโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์พระราชามุ่งสู่ชุมชนมั่นคงห่างไกลยาเสพติด, การดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,พิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรสมัครสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ กอช.

                   - พิจารณาอนุมัติในหลักการฯ ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนงาน โครงการ และหมวดค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

                   - เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าชี้แจงข้อมูลเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดอบรมการใช้ Application จองรถเกี่ยวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีถุนายน 2561