ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย
          8 พฤษภาคม 2561 นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล เข้าร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย The 4th International Conference on Luangprabang-Indochina-mawlamyine Economic Corridor  (LIMEC) โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหลือตอนล่าง 1 ประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน จากทางภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ เพื่อหาแนวทางความมือร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ 5 ด้าน อาทิ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว ด้านสุขภาพและด้านโลจิสติกส์ เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด เพื่อให้การรวมกลุ่ม LIMEC ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น การประชุมครั้งนี้  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีถุนายน 2561