ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อติดตามกำกับแนะนำการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ปี 2561
                 นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์   สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนายพฤทธิ์พงค์         สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วมประชุม           เพื่อติดตาม กำกับ แนะนำการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ              กับหน่วยงานภายนอก และติดตามผลการดำเนินงาน งานตามแผน การเงิน บัญชี ตลอดจนแนวทางการจัดทำข้อเสนอและการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561