ข่าวกิจกรรม

จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2561 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม)
สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบล เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี2561 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม) เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มอาชีพระดับตำบลของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ให้เกิดความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อชี้แจงและ  จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอย่างน้อย     ตำบลละ 1 กลุ่ม ดังนี้

          วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จำนวนผู้เข้าร่วม 51 คน

          วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จำนวนผู้เข้าร่วม 52 คน

          วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จำนวนผู้เข้าร่วม 39 คน

          วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จำนวนผู้เข้าร่วม 56 คน

          วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จำนวนผู้เข้าร่วม 54 คน

          วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จำนวนผู้เข้าร่วม 74 คน

          วันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จำนวนผู้เข้าร่วม 38 คน

          วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จำนวนผู้เข้าร่วม 38 คน

          วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จำนวนผู้เข้าร่วม 64 คน

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561