ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/๒๕60
                นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดให้มีการประชุม สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 5/๒๕60 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 และพิจารณาเรื่อง

                   - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

                   - พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ปี 2561

                   - เสนอความคิดเห็นกรณีหากมีการนำเข้าชิ้นส่วนสุกรจากต่างประเทศ

                   - พิจารณาร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรฯ ปี 2561

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560