ข่าวกิจกรรม

การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 11/๒๕60
                นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประชุมพนักงาน /เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/๒๕60 ในวันพฤหัสบดีที่  2 พฤศจิกายน  2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน     สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจง มอบหมายงาน และชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของสภาเกษตรกร       จังหวัดสุโขทัย และงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้แก่พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560