ข่าวกิจกรรม

ร่วม “รายการห้องรับแขก” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
              นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายธรรมนูญ  นามวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้รับเชิญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย    เพื่อเข้าร่วมใน “รายการห้องรับแขก” ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพูดคุยถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และเป็นการประชาสัมพันธ์งานที่ สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย พัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมการรวมกลุ่มและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มเพื่อการแปรรูปการผลิตสินค้าคุณภาพเป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และยังเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2560