ข่าวกิจกรรม

เชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตร แบบบูรณาการ ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1”
           นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  ได้ร่วมเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตร แบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1” โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตร แบบ   บูรณาการ กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาการเกษตร ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต สุโขทัย โดยมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) ,สื่อมวลชนในพื้นที่ ผู้แทนเกษตรกร และหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2560