ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานฯสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 4
              นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน    ด้านต่างๆ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ภายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการจัดประชุมในไตรมาสที่ 4 คณะทำงานฯในด้านต่างขออนุมัติจากประธานสภาฯ จัดการประชุมขึ้น และพิจารณาแผน  ของคณะทำงานในด้านต่างๆ นำมาสู่การปฏิบัติหรือเสนอต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่ โดยเป็นการประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่  17 สิงหาคม  ๒๕60 ประชุม คณะทำงานด้านหนี้สินเกษตรกร สิทธิสวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

             วันศุกร์ที่  25  สิงหาคม  ๒๕60 ประชุม  คณะทำงานด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

             วันพุธที่  30  สิงหาคม  ๒๕60 ประชุม คณะทำงานด้านการผลิต และราคาสินค้าเกษตร

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2560