ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/๒๕60
               นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่4/๒๕60 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕60 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และพิจารณาเรื่อง

                    - พิจารณาร่างการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                   - พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคณะกรรมการ ตามข้อ 15 วรรค 2 แห่งข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ปี 2555

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2560