ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2560 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม)
            สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบล เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี2560 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม) เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มอาชีพระดับตำบลของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ให้เกิดความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อชี้แจงและ    จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอย่างน้อยตำบลละ 1 กลุ่ม ดังนี้  วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.หนองกลับ ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 กันยายน 2560