ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาและขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 4
              นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน    ด้านต่างๆเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการจัดประชุมในไตรมาสที่ ๑ คณะทำงานฯในด้านต่างขออนุมัติจากประธานสภาฯ จัดการประชุมขึ้น และพิจารณาแผนของคณะทำงานในด้านต่างๆ นำมาสู่การปฏิบัติหรือเสนอต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่ โดยเป็นการประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

          ในวันพฤหัสบดีที่   6  กรกฎาคม  ๒๕60 ประชุม คณะทำงานดำเนินกิจการสภาและขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560