ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานฯสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 3
               นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน    ด้านต่างๆเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการจัดประชุมในไตรมาสที่ 3 คณะทำงานฯในด้านต่างขออนุมัติจากประธานสภาฯ จัดการประชุมขึ้น และพิจารณาแผนของคณะทำงานในด้านต่างๆ นำมาสู่การปฏิบัติหรือเสนอต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่ โดยเป็นการประชุม   ณ  ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่  21  มิถุนายน  ๒๕60 ประชุม คณะทำงานด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

วันพฤหัสบดีที่  22  มิถุนายน  ๒๕60 ประชุม คณะทำงานด้านหนี้สินเกษตรกร สิทธิสวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 

วันเสาร์ที่  24  มิถุนายน  ๒๕60 ประชุม คณะทำงานด้านที่ดินทำกิน 

วันจันทร์ที่  26  มิถุนายน  ๒๕60 ประชุม คณะทำงานด้านการผลิต และราคาสินค้าเกษตร

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560