ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559

10 มกราคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการและจัดทำแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่

10 มกราคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 มกราคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำเดือนพฤศจิกายน

10 มกราคม 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี2560 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม)

21 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

21 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
จัดประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาและขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 4

21 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2560

17 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

21 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ”

21 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมงาน“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

17 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
การร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

17 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 มกราคม 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรและสำนักงานร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย

18 มกราคม 2560

อ่านต่อ
จัดประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอสวรรคโลก และอำเภอเมือง

18 มกราคม 2560

อ่านต่อ
สำนักงานสภาเกษตรกรร่วมโครงการประชุมพิจารณาสินเชื่อผู้ประกอบการ

18 มกราคม 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรสุโขทัยร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

18 มกราคม 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2559

18 มกราคม 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและการขอใช้กองทุนยุติธรรมเพื่อการแก้ไข

18 มกราคม 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรฯสุโขทัยร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2559/2560

22 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านต่อ
มอบกระเช้าปีใหม่ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ กษ. และธกส.

22 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านต่อ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ร่วมกับสภาเกษตรกรฯสนับสนุนกลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ

22 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรฯร่วมประชุมกับกองทุนฟื้นฟูฯ และธกส.ทำความเข้าใจในการชำระหนี้คืนของเกษตรกรสุโขทัย

22 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรฯร่วมสวดพระอภิธรรมศพ มารดา“สมศักดิ์ เทพสุทิน”

4 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุม (Video Conference)

4 เมษายน 2560

อ่านต่อ
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

4 เมษายน 2560

อ่านต่อ
ชี้แจงแนวทางการจัดทำ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

4 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรฯมอบของ “วันรวมใจให้กาชาดจังหวัดสุโขทัย”

4 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรฯร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

4 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรฯจัดประชุม สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/๒๕60

4 เมษายน 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่ (Emerging SMAEs)

4 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรฯสุโขทัยร่วมกับคนกล้าคืนถิ่น ร่วมจัดนิทรรศการ การดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560

18 เมษายน 2560

อ่านต่อ
ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 3/๒๕60

18 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สนง.สภาเกษตรกรฯสุโขทัยเข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ 1/2560)

18 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรฯและสนง.สภาเกษตรฯ ร่วมเปิดงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดสุโขทัย

18 เมษายน 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

18 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรฯและสนง.สภาเกษตรฯสุโขทัย ร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60

18 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สภาเกษตรกรฯร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

18 เมษายน 2560

อ่านต่อ
สนง.สภาเกษตรฯสุโขทัย ร่วมจัดกิจกรรมกับ อบต.หนองบัว โครงการขยายผลการเรียนรู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ปี 2560

18 เมษายน 2560

อ่านต่อ
การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 4/2560

16 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปี 2560

17 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

17 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย

17 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้านจัดการฟาร์ม

17 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ
จัดประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาและขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 3

13 มีถุนายน 2560

อ่านต่อ
การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 5/๒๕60

13 มีถุนายน 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

13 มีถุนายน 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ปี 2560

13 มีถุนายน 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย

13 มีถุนายน 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการเสริมสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

13 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2560

13 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ
จัดประชุมคณะทำงานฯสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 3

13 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ
ประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอฯ”ครั้งที่ 1/2560 จังหวัดสุโขทัย

13 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ
ชี้แจงเกษตรกรในการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมเรื่องข้าวหอมนิล

13 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ฯเชิญร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้

13 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ
การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 6/๒๕60

13 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมระเบียงเศรษฐกิจนานาชาติ Phetchabun THE 3rd GATEWAY OF LIMEC(เมียนมาร์ ไทย ลาว )

13 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมโครงการจัดเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน

21 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

21 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

21 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2560 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม)

13 กันยายน 2560

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/๒๕60

14 กันยายน 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

14 กันยายน 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕60

14 กันยายน 2560

อ่านต่อ
ร่วม “รายการห้องรับแขก” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย

14 กันยายน 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

14 กันยายน 2560

อ่านต่อ
จัดประชุมคณะทำงานฯสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 4

14 กันยายน 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการตำบลดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

16 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
ร่วมบูรณาการพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยจัดตลาดนัดข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2560

16 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
เชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตร แบบบูรณาการ ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1”

16 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
จัดประชุมคณะทำงานฯสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 4

16 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
ร่วมพิธีบวงสรวงก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

17 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

17 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรฯและโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง

17 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมภาคการเกษตรสู่เกษตรกร (โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตรสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย)

17 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
จัดประชุมทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2560

17 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมการประชุมทางไกล ครั้งที่ 4/2560 (Video Conference)

15 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
ร่วม “รายการห้องรับแขก” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย

15 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 11/๒๕60

15 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/๒๕60

15 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560

15 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
จัดโครงการยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

15 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

15 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
เตรียมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมปี 2561

15 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/๒๕61

14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 1/๒๕61

14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2561 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม)

14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปเทคโนโลยีสูง”

14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มกราคม

14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
จังหวัดสุโขทัย เตรียมเปิดตลาด 800 ปี กรุงสุโขทัย 16 กุมภาพันธ์นี้ เชิญย้อนรอยอดีต ชม ช้อป ชิม สัมผัสบรรยากาศตลาดดั้งเดิม

14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ
การประเมินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

14 มีนาคม 2561

อ่านต่อ
ประชุมเพื่อติดตามกำกับแนะนำการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ปี 2561

14 มีนาคม 2561

อ่านต่อ
การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 2/๒๕61

14 มีนาคม 2561

อ่านต่อ
เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

14 มีนาคม 2561

อ่านต่อ
โครงการสัมมนาหลักสูตร “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”

14 มีนาคม 2561

อ่านต่อ
ประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอฯ”ครั้งที่ 2/2561 จังหวัดสุโขทัย

14 มีนาคม 2561

อ่านต่อ
โครงการ “ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองครบวงจร ตามแนวทางประชารัฐ ปี 2561”

14 มีถุนายน 2561

อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสเสพติด

14 มีถุนายน 2561

อ่านต่อ
จัดการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

14 มีถุนายน 2561

อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย

14 มีถุนายน 2561

อ่านต่อ
จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2561

14 มีถุนายน 2561

อ่านต่อ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า SME Trandfrom

14 มีถุนายน 2561

อ่านต่อ
จัดประชุมคณะทำงานฯ สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 3

14 มีถุนายน 2561

อ่านต่อ
จัดประชุมคณะทำงานเกษตรกรระดับอำเภอ สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ในไตรมาสที่ 3

14 มีถุนายน 2561

อ่านต่อ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19 กันยายน 2561

อ่านต่อ